HOME

โครงการสัมมนาออนไลน์ "การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานสู่รางวัลพระปกเกล้า"

Separation Image Content

โครงการสัมมนาออนไลน์
โครงการสัมมนาออนไลน์ "การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานสู่รางวัลพระปกเกล้า"
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.
09.30 - 10.30 น. โครงการสัมมนาออนไลน์ "การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานสู่รางวัลพระปกเกล้า"
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
        รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

10.30 - 12.00 น. เกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัลพระปกเกล้า และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา  คลิกที่นี่