HOME

เกณฑ์การพิจารณา

Separation

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ

รางวัลพระปกเกล้า

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลพระปกเกล้า จะให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาในท้องถิ่น ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และเกี่ยวข้องกับรูปแบบและ วิธีการบริหารจัดการและการพัฒนางานตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก ประกอบกับการพิจารณาถึงบริบทการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดการกับความท้าทาย ใหม่ๆ ในการดำเนินงาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นในปี 2549 เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปก เกล้าทองคำจะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และ พื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงาน ใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย