HOME

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

Separation Image Content
สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565
โดยรางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  • ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
  • ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
.       ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครตามประเภทรางวัลที่สมัครให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า (วงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 2565”) ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
ดาวน์โหลดใบสมัคร


        ในการนี้ สถาบันฯ จัดให้มีการสัมมนารางวัลพระปกเกล้าออนไลน์ “KPI AWARD TALK” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลพระปกเกล้าและการเตรียมความพร้อมในการสมัครให้แก่ อปท. ต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง
สมัครเข้าร่วมสัมมนา