HOME

หัวข้อ KPI AWARD TALK

Separation Image Content

นิยามความหมายของแต่ละรางวัล

คลายทุกข้อสงสัย : บริหารอย่างไรให้ได้รางวัล

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชม KPI AWARD TALK เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของรางวัลพระปกเกล้า และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน


ทั้งนี้ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และแอปพลิเคชันซูม จำนวน 4 ครั้ง

• ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา14.00 – 15.30 น. "ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างสังคมโปร่งใสและเสริมพลัง"ประชาชน

• ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 14.00 – 15.30 น. "พลังเครือข่าย พลังท้องถิ่น"

• ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 65 เวลา 14.00 – 15.30 น. "จากความเหลื่อมล้ำสู่ความยั่งยืน"

• ครั้งที่ 4 วันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 09.30 – 12.00 น. "ชี้ชัด ตอบตรง เกณฑ์และตัวชี้วัดรางวัลพระปกเกล้า”

สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่