HOME

ประกาศผลรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

Separation Image Content

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรประกาศผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์

คลิกที่นี่ 
ผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565