องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความโปร่งใสในการบริหารงานในระดับดีมาก โดยมีส่วนที่เป็นจุดเด่นแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน คือ การวางระบบควบคุมภายใน ควบคุมรายรับรายจ่าย การให้ประชาชนเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมีวิธีการในการป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต ทั้งภายในและภายนอก ภายใน เช่น การจัดฝึกอบรมจริยธรรม สำหรับภายนอก เช่น การจัดให้มีสถานที่กลางในการยื่นซองจะแต่งตั้งให้ประชาชนเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านทางเคเบิลทีวีและทางวิทยุชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทั้งทางวารสาร ซึ่งจะออกประจำ 2 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติโดยการติดประกาศที่บอร์ด และในส่วนของขั้นตอนงบประมาณจัมีการตรวจสอบภายใน, จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี, รายงานการตรวจสอบ, การติดตามผล และรายงานการติดตามผลให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ จะมีทีมประเมินผล (คณะกรรมการประเมินผล) ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ส.อบจ. และบุคคลภายนอก มาประเมินผลการทำงานร่วมด้วย

ในมิติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่เป็นจุดเด่นเห็นได้จากแนวคิดของนายก อบจ. โดยมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก และการทำงานลักษณะเป็นทีมมีการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดยนายก อบจ. และ สจ. จะลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งมีการจัดประชุมเดือนละ 2 ครั้ง โดยการเชิญตัวแทนประชาคม ตัวแทนสมาคม และตัวแทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชาคม เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานของ อบจ. และสิ่งสำคัญที่ อบจ. เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนคือราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยทำการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร แล้วทำการส่งกลับไปยังชุมชน หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อทำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กลุ่มคว้านเมล็ดเงาะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและยังช่วยส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และอีกโครงการที่โดดเด่นคือโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงบูรณาการ อบจ. เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งยืมท่อพีวีซีไปฝังยังพื้นที่ประสบปัญหา และเมื่อแก้ปัญหาแล้ว หน่วยงานที่ขอยืมก็จัดส่งคืนท่อให้กับ อบจ. ต่อไป และมีการให้ยืมเครื่องจักรสำหรับฝังท่อพีวีซีเพื่อส่งต่อน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมายังพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น

Он хорошо "Презентация рекламного агентства скачать"знал мир военно-морского флота.

барни, Джинни и все прочие "Скачать петра налича"обменялись озабоченными взглядами.

Уменьшается, "помощь в автокредите"повторила Кэти О'Доннел, ни к кому "Скачать бухгалтерский учет для начинающих скачать"не обращаясь.

Именно это ему было велено уничтожить.

Мастерам Синанджу никогда не составляло труда пересечение границ.

Такой момент настал сейчас, в "Скачать программу программа для просмотра тв"канун одного из самых почитаемых вами праздников.

Тогда, приходите сюда завтра "MS Windows XP" к семи.

В госпитале мне не пришлось "Поиграем" пускать свою машину "Практикум по теории статистики" в ход, сказал Рагма.

Подозрения Маркона, вне всякого сомнения, "Астровитянка Теория катастрофы Возвращение астровитянки" вполне обоснованы, сказала Вирджиния, "История Индии" когда все замолчали.

Ну и ну, пробормотал Вестфал, "Леонид Филатов голгофа русского интеллигента" глядя на то место, где еще "В поисках настоящего мужчины" секунду назад стоял Гермес.

Больше яиц, "Суфизм Мистический ислам" чем мозгов, говорили тогда, но думаю.

Наверное, один из "Суши, роллы и японские блюда." ваших людей наклонился над "Менжинский Интеллигент с Лубянки" дыркой, вслушивается или пытается нас разглядеть.