องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2549

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีจุดเด่นด้านความโปร่งใสที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้ Internet เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เปิดซอง รับฟังการถกแถลงในเรื่องงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบในหลายช่องทาง อาทิ ทางเว็บไซต์ของ อบจ. ซึ่งเปิดให้ประชาชนร้องเรียนปัญหาผ่านทางเว็บบอร์ด รวมทั้งการรายงานการใช้งบประมาณ การประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแจ้งข่าวสารต่างๆ ผ่านป้ายประกาศและบอร์ด ซึ่งกระจายตามจุดต่างๆ ทั้งในที่ทำการ อบจ. และภายนอก อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางเคเบิ้ลทีวี และในการประชุมสภาแต่ละครั้งก็จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคประชาชนและจากสื่อมวลชนเข้าร่วมทุกครั้ง

ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีภาพรวมจุดเด่น คือ การตั้งศูนย์การพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา การติดตามประเมินผลการดำเนินการในโครงการต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน การฟื้นฟูผู้ติดยา การปลูกป่าชายเลน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ การแข่งขันเรือยาว เป็นต้น ในส่วนของโครงการที่เป็นจุดเด่นแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน คือ การเป็นที่แรกและที่เดียวที่มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นรูปธรรมผ่านสมาชิกสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.ส.อบจ.) ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก โดยต้องมีอายุ 18-70 ปี และตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 30,000 คนทั่วทั้งจังหวัด ซึ่ง ส.ส.อบจ. จะเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ. ตั้งแต่การเข้าร่วมการประชุมสภา การประเมินโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาคประชาชนเป็นตัวตั้งตัวตี เช่น การจัดโครงการติวเข้มให้นักเรียนที่ต้องการ entrance เข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ปกครองเสนอความต้องการของตนเองเข้ามาแล้ว อบจ. ช่วยสนับสนุน เป็นต้น

Машинально "Состав, этапы формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности"я задал этот вопрос Джеку.

Ждал с нетерпением, "Составление бухгалтерского баланса"не сводя глаз со стрелки часов и "Составление бухгалтерского баланса малого предприятия"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/sostav__etapy_formirovaniya_i_predstavlenie_buhgalterskoy_otchetnosti.html" title="Состав, этапы формирования "Составление бухгалтерского баланса предприятия"баланса малого "Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (на примере ООО 'Меркурий')"предприятия">Составление бухгалтерского баланса малого предприятия"и представление "Составление бухгалтерской отчетности"баланса предприятия">Составление бухгалтерского баланса предприятия"бухгалтерской отчетности">Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской отчетности"негодуя на маятник, неторопливо "Составление бухгалтерского баланса"отбивающий секунды.

Вот и хозяин,-пробормотал Фелим, вскакивая со стула и направляясь следом за собакой к выходу.

Напротив, подобное варварство желания и даже поступки еще более бесчеловечные отнюдь не редкость и сейчас под небом Новой Мексики.

Он такой красавец, он заставит любую девушку вздыхать.

Растаяли в багровом тумане, как двойники.

Он желал "ГИА-2013. Русский язык. 9 кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения ГИА" одного, не впасть в катарсис.

Что открылось, то уже открылось, а я сомневаюсь, чтобы "решебник по математике мерзляк 6 класс" открылось многое "Самые интересные сказки в стихах" в таком запутанном случае, как у него, и при том, что "Уйти, чтобы вернуться" он так осторожен, поэтому я немногим рискую, "скачать бесплатно песню мама милая мама" позволяя ему еще какое-то время тешиться приятными воспоминаниями "Прописи для первоклассников с трудностями обучения письму и леворуких детей" о ее визите.

Но он позабыл о них, когда понял, что "учебники физике скачать" сливы отказываются исчезать.

Ему показалось, что расстояние "булгаков список произведений" до откосов увеличилось, словно они незаметно "бесплатные игры стрельба по шарикам" отступили по всему периметру.

Спасибо, что ты так хорошо помогаешь.

Дойдя "игры игровые автоматы старые" до места, где предположительно должна была появиться добыча, начал искать укрытие.