องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มแกนนำประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการให้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี และกลุ่มเยาวชนเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ต่อไป

ข้อมูลพื้นฐาน

 • สถานที่ตั้ง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 • โทรศัพท์ 039-311-544 โทรสาร 039-311-544
 • ประชากร 510,352 คน (ชาย 251,620 คน หญิง 258,732 คน)
 • พื้นที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 อำเภอ)
 • รายได้ 315,299,083.31 บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)
 • เงินอุดหนุน 90,174,296.26 บาท

คณะผู้บริหาร

 1. นายธนภณ  กิจกาญจน์                             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. นายพงศ์ศักดิ์  หลิวทวีสีประกาย               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 3. นางสุมาลี  รัตนจริยา                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • ชาย        จำนวน   25  คน
 • หญิง       จำนวน    5    คน

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้แก่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการอาศัยกลุ่มกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพราะเห็นว่าการพัฒนาจังหวัดในเรื่องต่างๆ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีลักษณะการทำงานที่ต่างคนต่างทำ หลายครั้งทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันนำไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่หลายๆ ระดับ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงผลักดันให้ใช้ทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ นั่นคือ การให้ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้นำที่เป็นแกนนำสำคัญดังกล่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนชุมชนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของชุมชน การจัดทำแผนที่ความคิด และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สำคัญคือ การจัดทำคู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเชิงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี การสร้างแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เข้าไปมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสาในการที่จะทำงานเพื่อสังคม เนื่องจากปัญหาที่สำคัญในจังหวัดจันทบุรี คือ เรื่องเกี่ยวกับเยาวชนเดินไปในทางที่ผิด จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาร่วมกันทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองในการแก้ปัญหาของพื้นที่ โดยมีการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ในชื่อเรียกขานกันว่า "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสังคม (ศยส.)" ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศยส. และความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์ทุกคนก่อเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจึงไว้วางใจให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ปรัชญาและพันธกิจของกลุ่ม ศยส. ยังสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีด้วยเช่นกัน

Если "Скачать хакерский программ"и ты когда-нибудь окажешься злым, если ты "Басня крылов скачать"изменишь, как он, то знай, что Хадж-Ева станет твоим "автокредит для пенсионеров"врагом и читта-мико уничтожит тебя!

Ты, конечно, вообразил, что он будет лежать у нее на туалетном столике.

Третий принес трубчатые кожаные футляры "Одолжила скачать песню"с картами.

Значит, подали в отставку, подумал Смит.

Ты почувствуешь силу его взгляда и могущество его личности.

Все это, а также чрезмерная самоуверенность, с которой он вызвался вести караван, заставляют теперь племянника плантатора испытывать мучительный стыд.

Наверно, выудил "Шедевры классики: популярные мелодии для фортепиано" наобум в телефонной книге, предположил Чиун.

Я все чаще думаю, "пианино на клавиатуре скачать бесплатно" что ты молодой "скачать готически шрифт" повеса.

Три высоких стены его веерообразной комнаты были светло-зелеными, словно "ЕГЭ-2013. Русский язык. Актив-тренинг. Выполнение заданий A, B, C" сделанными из нефрита, а его кровать "скачать темы для вин 7" была длинной, низкой и узкой.

Он "реферат как правильно оформить реферат" вымылся в воде, "алые паруса произведение" которая осталась после белого человека, и, говорят, когда вышел, "краткое содержание фаталист" кожа его не была такой "Ловец тумана" чистой, как у белого человека.

Теперь "у светки соколовой день рожденья песня скачать" пытается расслабиться, последовать твоему приказу.

Пристально посмотрел на канадский ковер, повернул рычажок и исчез.