องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2545

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีลักษณะการบริหารงานที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรได้ในทุกขั้นตอน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรียังมีกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และยังมีการให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร องค์กรต่างๆ ให้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม เช่น การจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านพระ, กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกปีบ และกลุ่มอาชีพแม่บ้านสตรีสากลคลองท้ายบ้าน, กิจกรรมการร่วมกันพัฒนาถนน และกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Эти рыбы могут сожрать труп, "Фигурки из бумаги. Поделки из бумажных гармошек"если они на "100 ловушек в личной жизни. Как их распознать и обойти"свободе и их много.

Не знаю, сумею ли я "Органическая химия. Весь школьный курс в таблицах"уснуть, ответил Джей.

Вскоре раздался стук лошадиных копыт на дороге, ведущей "Цифровая фотография. Исчерпывающее руководство"в Сен-Менехольд.

Леммл начал "Просто, быстро, вкусно"было протестовать против такого унижения его достоинства, но слова "Большой испанско-русский словарь. Более 150 000 слов, словосочетаний и выражений"замерли у него на губах.

Наступил критический момент, "Maтериально-производственные запасы: бухгалтерский и налоговый учет"высвобождаясь из объятий ведьмы, сказал "Прокляты и убиты"Аззи, и на сцене необходимо мое присутствие.

Тем временем "Загадочное дело Джека-Попрыгунчика"другой человек очень осторожно содрал кожу, на голубизне которой сейчас "Оборотный город"были красные полосы, надел на себя словно мантию и стал танцевать.