เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2553

เทศบาลตำบลบางพระ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกระดับ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรเป็นพลังขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานใหม่ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก และมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่รอบด้านเป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนอย่างน่าอยู่ ร่วมกันทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน

นวัตกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส

โครงการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลบางพระได้ริเริ่มสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม กับเทศบาลเมืองโคระ จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำส่วนที่ดีมาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของบางพระให้เข้มแข็ง ซึ่งผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ เทศบาลตำบลบางพระ ได้กำหนดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร จากคำว่า Bangphra ซึ่งมี 8 ประการ ดังนี้

B - Brain สมอง/ปัญญา

A1 - Altruism จริงใจ/เห็นแก่ส่วนรวม

N - New Creation สร้างสรรค์

G - Good Governance ธรรมาภิบาล

P - Plan/participation แผน/การมีส่วนร่วม

H - Human Rights สิทธิมนุษยชน

R - Respect การให้เกียรติ

A2 - Activeness กระตือรือร้น/ขยันหมั่นเพียร

ทั้งนี้ เทศบาลได้ทำการประกาศวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบางพระเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ชุมชน เด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยมีการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระยะ 4 ปี 2553-2556 ร่วมกัน และคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเทศบาลผ่านค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 8 ประการโดยในปัจจุบันเทศบาลกำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตัวที่ 1 สมอง/ปัญญา และออกสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ เทศบาลฐานปัญญา ส่วนภาคประชาชนก็จะเน้น ชุมชนฐานปัญญา ซึ่งเป็นการเน้นให้ชุมชนรู้จักสิทธิมนุษยชน การจัดทำแผน และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานและลดขั้นตอนการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งจริย และองค์กรแห่งนวัตกรรม โครงการนี้กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 4-7 คน จับกลุ่มทำงานเป็นทีมตามความสมัครใจและคิดโครงการ 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่ประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ เช่น ประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เสมอภาคและเป็นธรรมในการบริการประชาชน ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน เป็นต้น

ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดการออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้แนวคิดเชิงระบบและจัดทำเป็นตัวชี้วัด 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัดเพิ่มทุนทางปัญญาพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดกระบวนการทำงาน และตัวชี้วัดผลงาน สำหรับตัวชี้วัดกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งพนักงานและลูกจ้างเทศบาลทุกคนต้องถือปฏิบัติ และถือเป็นตัวชี้วัดเพื่อสร้างองค์กรแห่งจริยหรือองค์กรธรรมาภิบาล อันเป็นการสร้างให้เกิดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร ที่ทุกคนในองค์กรปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตประจำวัน และแสดงถึงความโปร่งใส-มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้นำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลระดับบริหาร ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชนและสื่อมวลชน ชุมชน เด็ก/เยาวชน องค์กรเครือข่าย ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ ชมรม/สมาคม ผู้พิการ พระสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลองค์กร 4 ปี กำหนดแนวทางปฏิบัติความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับในปีที่ผ่านมา ทีมนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมเจาะเวลาหาอดีต ที่ได้จัดทำเอกสารย้อนรอยบางพระที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบางพระ สถานที่สำคัญ ประเพณีแห่พญายม ทำเนียบบุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อู่ต่อเรือแห่งแรกในอำเภอศรีราชา กวาดยาโบราณ ขนมโบราณ ข้าวหลาม ข้าวเกรียบว่าว เป็นต้น ผลงานนี้เป็นประโยชน์ในแง่ช่วยปลูกจิตสำนึกประชาชนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนในอดีต ซึ่งนำไปสู่การจัดพิมพ์หนังสือย้อนรอยบางพระ ของเทศบาล เพื่อแจกจ่ายและจำหน่าย อันเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณะ และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบางพระไม่ให้เลือนหายไป

โครงการประกวดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสมสอดรับกับการดำเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ความสุขที่เกิดจากความสมดุล ความพอเพียงอย่างมีเหตุผล ตลอดจน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยให้ทั้ง 10 ชุมชนเข้าแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นตัวชี้วัดแยกเป็น 8 มิติ คือ เมืองสวยงามร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการที่ดี เมืองแห่งภูมิปัญญา และเมืองแห่งนวัตกรรม ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนมีความพร้อม จนนำไปสู่การที่เทศบาลตำบลบางพระได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มเทศบาลขนาดกลาง ตามโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ

โครงการถ่ายโอนการรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลบางพระ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและเป็นเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยให้ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 6,580 บาท การดำเนินการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 2 ชุมชน และปัจจุบันมีชุมชนที่รับการถ่ายโอนการรักษาความสะอาดทั้งหมด จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท้ายบ้าน ชุมชนทิวสนพัฒนา ชุมชนพร้อมใจ ชุมชนคอเขาพัฒนา ชุมชนบางพระน่าอยู่ ชุมชนตลาดบน ชุมชนท่าตาลักษณ์ ชุมชนวัดหลวงบางพระ และชุมชนบ้านนาพุ ทั้งนี้ยังเหลืออีก 1 ชุมชน ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน คือ ชุมชนชาวเขื่อนพัฒนา เนื่องจากบริเวณพื้นที่ชุมชนอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานราชการอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการถ่ายโอนได้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมด้านการถ่ายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทำได้ประสิทธิภาพสูงกว่าออกไป และเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนหันมามองตนเอง ปกครองตนเอง รักษาความสะอาดด้วยตนเอง

นอกจากโครงการต่างๆ ที่นำเสนอมาแล้ว เทศบาลตำบลบางพระ ได้จัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการเสนอความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงการทำงานในชุมชนตนเอง หรือ แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่ได้รับภายในชุมชน อาทิ

กิจกรรมอนุรักษ์หอยกระปุก ที่เทศบาล ร่วมกับ ชุมชนท้ายบ้าน และ ชุมชนวัดหลวงบางพระ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์หอยกระปุก ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันมีจำนวนหอยกระปุกลดลงจำนวนมาก เนื่องจากมีประชาชนเก็บหอยที่มีขนาดเล็กจนเกินไป เทศบาลร่วมกับชุมชนท้ายบ้านและชุมชนวัดหลวง จึงได้จัดให้มีการจัดทำป้ายกั้นเขตขยายพันธุ์หอยกระปุกและห้ามจับหอยกระปุกบริเวณที่กำหนด พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนบริเวณชายทะเลบางพระร่วมเป็นหูเป็นตา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้ชายทะเลบางพระเป็นแหล่งขยายพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเทศบาลกำลังศึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยกระปุก โดยให้ประชาชนเข้าชื่อออกกฎหมายท้องถิ่น

การสร้างเครื่องอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถวางแผนการแปรรูปเพื่อเป็นการรองรับการเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน และยังเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถแข่งขันทางตลาดต่อไป

พลังงานทดแทนด้วยไบโอดีเซลชุมชน ซึ่งช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานจากแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และลดการบริโภคน้ำมันพืชใช้แล้วให้กลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนได้

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการนำไปสู่การออกเทศบัญญัติท้องถิ่น คือ เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ซึ่งกำหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องมาขึ้นทะเบียนบัตรสุนัขมีเจ้าของ และกำหนดให้มีคอกสุนัขจรจัด เพื่อรอการทำหมันสุนัขต่อไป

и "Скачать игру gta power of the ninja"отдать его мне, иначе я не получу от Тома чек "Гребенщиков борис скачать"ia публикацию романа Помоны Грайндл.

Акустики "Образец договор купли продажи автомобиля скачать"флота могли слушать все телефонные "Евангелия от матфея скачать"переговоры от Рима до Тель-Авива и от Каира до Триполи.

По-видимому, он просто хотел напоить лошадь.

Файлы КЮРЕ доступны только в случае набора кодового слова.

Под взглядом бесчисленных глаз "надання кредитів"Римо поежился.

Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющийся в Галицию.

У "Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Книга для педагога-дефектолога"них были мягкие руки, слабые мускулы, на пальцах "Мы узнаем все на свете"были видны чернильные пятна от записей долговых обязательств "Долина молчаливых призраков; Скованные льдом сердца: Романы"и владений.

Обязательно наступит день, когда кирпичи перестанут валиться на нас, "Восстановление зрения. Метод трансполярного массажа"и Время приостановит свой "Технический анализ. Полный курс"бег, и тогда мы сможем, "Skip Beat! Не сдавайся! Книга 1"наконец, навести порядок в своем доме.

К тому "Графические орнаменты: Рабочая тетрадь"же, холодильник большую часть дня тоже не работал, и "English: совершенствуем английский читая"Абигайль решила, что вполне может выпить "Лимерики"молоко в темноте, чтобы тот подольше оставался холодным.

Повсюду в Вирту происходят "Беседы по картинкам: Осень-зима"изменения.

Аззи обвел взглядом банкетный зал.

Смотрите внимательнее, особенно те, стоит с краю.