เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีนโยบายอนุรักษ์เมืองเก่าเอาไว้ควบคู่กับพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในบรรยากาศของเมืองน่าอยู่ เครื่องมือการบริหารที่เทศบาลนำมาใช้คือ "การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยถือว่าเทศบาลเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถบริหารงานโดยลำพังได้ การนำบริการไปสู่ประชาชนที่ดีที่สุด คือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และร่วมตัดสินใจและประสานความร่วมมือกับเทศบาลในการปฏิบัติ จึงจะทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นไปตามความต้องการตรงที่สุด ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันการทำงานของเทศบาลเน้นความโปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่

โครงการพัฒนาตลาดบ้านใหม่ จากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับเส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์สะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้การสัญจรทางน้ำลดบทบาทลง วิถีของคนริมน้ำ เปลี่ยนแปลงไป ร้านค้าในตลาดเริ่มปิดตัวลงและส่งผลให้ตลาดซบเซา บ้านเรือนบางส่วนชำรุดทรุดโทรม เรือนแถวร้านค้าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจึงกลายเป็นเพียงที่พักอาศัยเท่านั้น ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ เมื่อเรียนจบก็ไม่กลับมาประกอบอาชีพค้าขายต่อจากพ่อแม่ จึงทำให้ตลาดบ้านใหม่ซบเซาลงไปนานกว่า 30 ปี

ทั้งนี้ ตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดที่อยู่ในพื้นที่ของสองชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ (ตลาดล่าง) และชุมชนตลาดบน(ตลาดบน) ซึ่งทั้งสองชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาตลาดให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนำเอาวัฒนธรรม และความเป็นวิถีของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดมาเป็นจุดในการพัฒนา จึงได้รวมตัวกันตั้ง ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำกับชุมชน และสนับสนุนให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความเป็นวิถีชุมชนให้มีความยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ที่ คงความเป็นตลาดริมน้ำที่มีร้านค้าเรือนไม้ที่ปลูกติดต่อกันเป็นแนวขนานไปกับแม่น้ำบางปะกง มีวิถีชุมชนแบบเดิม ที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนไว้อย่างลงตัว

โดยในการบริหารจัดการและพัฒนาตลาดบ้านใหม่ ชาวชุมชนทั้ง 2 แห่ง ร่วมกับชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ มีการคัดเลือกคณะทำงานในการพัฒนาตลาด เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาตลาด มีการแบ่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบตลาด เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงระเบียบ กติกาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการตลาด เช่น ทำหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับผู้ค้าที่เข้ามาขายสินค้า ประเภทของสินค้าที่นำเข้ามาขาย โดยจะจัดให้มีการประชุมประจำเดือนของชุมชน ผู้ค้าในตลาดบ้านใหม่ เพื่อนำเอาปัญหาที่พบมาพูดคุย แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนเริ่มมีความเข้าใจในการบริหารจัดตลาด เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงให้ความร่วมมือประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดเป็นระเบียบและกติกาของตลาด จะต้องทำให้ตลาดยังสามารถดำรงอยู่ได้ตามวิถีชุมชนเดิม ๆ ต่อไป มีการจัดเวทีประชาคมในการร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาตลาดหรือชุมชนให้ดีขึ้น เกิดการยอมรับและเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการสละเงินรายได้จากการขายสินค้าให้เข้าเป็นรายได้ของชมรม สำหรับเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาด เกิดเป็นความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อความสำเร็จของงาน เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่นในทุกด้าน

จากการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนว่ามีส่วนสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นได้นั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และสุดท้ายร่วมรับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนด้วยการระดมความคิด ร่วมเสนอแนวทางด้วยกัน แล้วเลือกหนทางวิธีที่ดีที่สุดตามวิถีทางประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากทางราชการเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมแต่ดั้งเดิมของชุมชนที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

สภาเด็กและเยาวชน และ โครงการถนนเด็กเดิน สภาเด็กและเยาวชน มาจากการเลือกตั้งกันเองของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ซึมซับและปลูกฝังการดำเนินงานตามวิถีทางประชาธิปไตย และเป็นการผลิตคนรุ่นใหม่ในการร่วมพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ อันแสดงออกถึงประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป โดยยึดหลัก คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม ในการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นสภา ที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์งานและกิจกรรมในเขตเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการจัดโครงการถนนเด็กเดิน ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กและศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พ.ม.)ร่วมกับสถาบันรามจิตติภายใต้มูลนิธิภูมิปัญญา เพื่อผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นการหาพื้นที่คุณภาพเชิงบวก ให้เด็กและเยาวชนจากที่ต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมที่เด็กอยากแสดงออก โดยมีผู้ใหญ่คอยเป็นผู้สนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเกินความสามารถของเด็กที่จะดำเนินการได้ ซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามองเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำแผนพัฒนา และสนับสนุนงบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรมให้กับโครงการถนนเด็กเดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่คิดและทำโดยเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน สานฝันของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักคิด "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

โครงการถนนเด็กเดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองที่ไม่กล้าแสดงออกในที่อื่นๆ ได้มีโอกาสแสดงออก โดยเสนอความต้องการผ่านสภาเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เฉลี่ย 3-4 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยถนนเด็กเดินจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่สภาเด็กและเยาวชนอนุมัติให้จัดได้ แบ่งออกเป็น 9 ประเภทกิจกรรม เช่น ถนนสายสุขภาพ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายรณรงค์สิทธิเด็ก ถนนสายกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ถนนสายอาหาร ฯลฯ โดยขึ้นอยู่กับความคิดและข้อเสนอของเด็กและเยาวชน ผ่านการให้สภาเด็กและเยาวชนพิจารณา ในขณะที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โครงการนี้ทำให้ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมทั้งครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเสนออย่างสนุกสนานตามศักยภาพของตนที่มีอยู่ ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุข พ่อ แม่ ครอบครัวก็พาเด็กมาร่วมกิจกรรมที่ตนเองชอบทำให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว และเกิดความรักความสามัคคีระหว่างเด็กจากกลุ่มต่างๆที่สนใจกิจกรรมประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และมีการเสนอสิ่งที่ควรจะปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้นผ่านให้สภาเด็กและเยาวชนนำไปสรุปบทเรียน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไป ทำให้เด็กอยากร่วมกิจกรรมที่ตนเองเสนอได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะ (ซาเล้ง เมืองแปดริ้ว) เนื่องจากกลุ่มซาเล้ง เป็นกลุ่มที่มีรายได้จากการเก็บขยะ ขาดความรู้หรือทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอื่น ในขณะที่สังคมมองว่าเต็มไปด้วยความสกปรก ต่ำต้อย และน่ารังเกียจ กลุ่มซาเล้งบางส่วน ถูกมองว่าเป็นพวกมิจฉาชีพ และ เป็นตัวการทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่น่าดู นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกับพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาล กลุ่มซาเล้ง บางกลุ่มเป็นแรงงานอพยพ ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของชุมชนที่ตนอาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดำเนินการโดยองค์กรภาครัฐ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในฐานะที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มที่ด้อยโอกาสในสังคม จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มากกว่าการเป็น เพียงผู้รับอย่างเดียว มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในด้านการดูแล รักษาความสะอาด การลดปริมาณขยะ อันจะเป็นการสร้างคุณค่าให้เห็นความสำคัญของตัวเองและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการดำเนินงาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับพิษภัยจากขยะแก่กลุ่มซาเล้ง และได้สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม "กลุ่มซาเล้ง เมืองแปดริ้ว" โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกได้ร่วมเสนอความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ แยกกิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มสามารถทำได้เอง หรือให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุน แล้วกำหนดเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน เช่น สมาชิกของกลุ่มมีเสื้อสีตามโซนสำหรับสวมใส่เวลาออกเก็บขยะ มีสติกเกอร์สัญลักษณ์กลุ่ม ติดที่รถซาเล้ง สมาชิกทุกคนมีบัตรประจำตัวที่ออกโดยเทศบาล และมีหมายเลขประจำตัวติดที่เสื้อและตัวรถ โดยกลุ่มซาเล้งเมืองแปดริ้ว แบ่งเป็น 3 โซน เพื่อให้ผู้นำกลุ่มได้ใกล้ชิดกับสมาชิกและสะดวกในการประสานงาน ประกอบด้วย โซนสีแดง โซนสีเหลือง และโซนสีส้ม

การสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มซาเล้ง เมืองแปดริ้ว ให้เข้มแข็ง มุ่งหวังที่จะทำให้สมาชิกของกลุ่ม มีการรวมตัวกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ ใน 2 ด้านหลัก คือ ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อันจะทำให้กลุ่มซาเล้ง มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ประโยชน์ อีกด้านหนึ่ง คือการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มซาเล้ง สามารถประกอบอาชีพได้สะดวก ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจะเป็นการปลุกจิตสำนึก ให้สมาชิกกลุ่มซาเล้ง มีจิตใจรักความสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการทำบ้านเมือง ให้มีความสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และจุดหมายสูงสุด คือกลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างยั่งยืน ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยมีกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมดำเนินการอย่างเป็นธรรมชาติ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

Наш народ никогда не узнает вашего имени, "Скачать музыку бесплатно без регистраци"но я до конца дней не забуду, как "Пароль для нод 32 скачать бесплатно"много вы сделали для Америки.

Что касается мистера Чиуна, то "Книга рецептов для мультиварки леран"у меня такое впечатление, что "Джойс скачать улисс"его душе, его чудесной душе, стало тесно в его "покупка авто в кредит"хрупком старом теле.

Деревенское сливочное масло и несуетливая жизнь, которую ведут священники, прибавили еще "Яндекс карты скачать мобильный"несколько фунтов веса к "Скачать программу для нокиа телефона"его и без того внушительной комплекции.

Так со всеми случалось "Игра побег принца и принцессы"только сейчас они в этом вряд ли признаются.

Беседа убедила отставного капитана, что на "Скачать песню алеша феромоны любви"этого человека он может положиться, что он "Visual studio 2008 скачать"окажет ему любую услугу, вплоть до убийства.

Не надейтесь, что сэр Уоткин побоится скандала.