องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน

· สถานที่ตั้ง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57120

โทรศัพท์ 053-635224-5            โทรสาร  053-635224-5 ต่อ 17

· ประชากร      6,534  คน  (ชาย 3,167 คน  หญิง 3,367 คน)

· พื้นที่ 61.20  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 13 หมู่บ้าน)

· รายได้ 13,405,553.67  บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

· เงินอุดหนุน 6,831,631.00 บาท

คณะผู้บริหาร

1. นายวินัย  เครื่องไชย                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

2. นายธานินทร์  เอี่ยมธีรธิติ                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

3. นางลาวัลย์  คำแสนยศ                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

ชาย                                 22                           คน

หญิง                                 4                           คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต ผูกพันกับวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี ที่ดีงามภายในชุมชน ประกอบกับการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา คุณธรรม ศีลธรรม เข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ และถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังในชุมชน จากจุดแข็งของหัวง้มที่กล่าวมา ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  บริหารงานโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยใช้แนวคิด  “คุณธรรมนำการพัฒนา” เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม และมุ่งมั่นในการพัฒนา “คน” ให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคีและเอื้ออาทร ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ อบต.ใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ผ่าน ธนาคารความดี อันเป็นกลไกหลักที่ทำให้ความดีก้าวไปพร้อมๆ กับโครงการที่ถูกบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในตำบลหัวง้ม  โดยธนาคารความดีจะคอยตอบคำถาม ปลูกจิตสำนึกในใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ ว่ากำลังทำดีเพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง  ธนาคารความดีจึงเปรียบเป็นร่มใหญ่ของโครงการกิจกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้คนและของหน่วยงาน และมีการขยายธนาคารความดี ไปสู่งานพัฒนาด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที่เป็นเลิศที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้แก่

นวัตกรรมสานสัมพันธ์ คน 3 วัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” ให้มีคุณภาพ และให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้น อบต.จึงมุ่งที่จะพัฒนาคนให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากการยึดแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ได้นำไปสู่การพัฒนาคนในทุกเพศ ทุกวัย และให้ความสำคัญกับศักยภาพของคน อันถือว่าเป็นทรัพยากรหรือทุนที่สำคัญที่สุดของหัวง้ม

นวัตกรรมสานสัมพันธ์ คน 3 วัย เกิดขึ้นจากความสำเร็จของการดำเนินงานที่มุ่งในการพัฒนาคนทั้ง 3 วัย ผ่านกิจกรรมของ อบต.ดังนี้

· โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม – มุ่งพัฒนาคนวัยผู้สูงอายุ

· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม – มุ่งพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

· เยาวชนคนดี เยาวชนคนดี ร้อยดวงใจ สานสายใยด้วยธนาคารความดี มุ่งพัฒนาเด็กในวัยเรียน

1) โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม เป็นการจัดการการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้มที่ว่า “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” ซึ่งแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 3 ชั้นปี

- ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรชั้นต้น (Basic)  เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไปเพื่อให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง”

- ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรชั้นกลาง (Intermediate) เป็นการศึกษาเชิงลึก ประกอบการฝึกปฏิบัติจริง   เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้”

- ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรชั้นสูง  (Advanced) เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ประกอบการศึกษาดูงาน  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง  ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”

โรงเรียนผู้สูงอายุจัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ณ วัดศรีเมืองมูล หมู่ที่ 8 ตำบลหัวง้ม  โดยในภาคเช้าจะเป็นการเรียนการสอนใน 3 วิชาหลัก ประกอบด้วยวิชาพระพุทธศาสนา วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วิชาสังคมและวัฒนธรรม ส่วนภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  เปตอง              รำไม้พลอง โยคะ ดนตรีพื้นเมือง รำวงพื้นบ้าน เป็นต้น

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม

เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทียบเท่าหรือดีกว่าโรงเรียนเอกชน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  เต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลนวัตกรรมสื่อการสอนดีเด่นจังหวัดเชียงรายในปี  2553 2554  คือ นวัตกรรมหนูน้อยพอเพียง  และนวัตกรรมข่วงผญ๋า  หนูน้อยล้านนา  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำทุนทางสังคมของตำบลหัวง้มที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมอันดีงาม กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำมาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามสู่เด็กเล็กต่อไป

3) เยาวชนคนดี ร้อยดวงใจ สานสายใยด้วยธนาคารความดี

กิจกรรมเยาวชนคนดีฯ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชน  โดยเริ่มจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนป่าแดงวิทยา ซึ่งธนาคารความดีตำบลหัวง้มได้ขยายสาขาจัดตั้งเป็นธนาคารความดีสาขาโรงเรียนป่าแดง และมีการดำเนินกิจกรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ สามัคคีและมีน้ำใจ เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนคนดีฯ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา หมอน้อยคอยช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล จนได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ประเภทโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ 

จากความสำเร็จในการพัฒนาคนทั้ง 3 วัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม จึงได้ร่วมระดมความคิดกับตัวแทนทั้ง 3 วัย ร่วมกับส่วนราชการ และผู้นำในชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการในแต่ละกิจกรรมให้มีการบูรณาการการทำงาน โดยให้คนทั้ง 3 วัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อเกิดความผูกพัน และสามารถถ่ายทอดสิ่งดีๆ ร่วมกัน จึงก่อเกิดนวัตกรรม “สานสัมพันธ์ คน 3 วัย”  เพื่อสร้างความผูกพันรักใคร่ ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ  มอบความรักและอบอุ่นซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1) กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน

ดำเนินการโดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชั้นปีที่  3  ซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นสูงที่เน้นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักการประมวลความรู้และและนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จึงมีการจัดให้ผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันไปสอนหลาน ทั้งเยาวชนคนดีในโรงเรียนป่าแดงวิทยา และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยผู้สูงอายุได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปถ่ายทอดให้กับหลานๆ เช่น  การสอนหลานทำขนมพื้นบ้าน  การทำของเล่นพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน  ร้องเพลงกล่อมหลาน เป็นต้น

2) กิจกรรมหลานดูแลอุ้ย

ดำเนินการโดยเยาวชนคนดีฯ ของโรงเรียนป่าแดงวิทยา ซึ่งมีจิตอาสาผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งการอำนวยความสะดวก การนำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมนันทนาการ ช่วยสอนอุ้ยในด้านการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย  หรือแม้แต่หลานตัวเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ฝึกหัดการแสดงเพื่อมาแสดงให้อุ้ยได้ดูเพลิดเพลินในโอกาสงานสำคัญต่างๆ

3) กิจกรรมพี่สอนน้อง

เยาวชนคนดีฯ  โรงเรียนป่าแดงวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อช่วยดูแลน้อง เล่านิทานให้น้องฟัง  นำกิจกรรมนันทนาการ  สอนน้องร้องเพลง หรือการแสดงต่างๆ  ทั้งนี้ ในโอกาสงานสำคัญของโรงเรียน น้องจากศูนย์เด็กเล็กก็ได้ร่วมกิจกรรมผ่านการแสดงบนเวทีและร่วมเกมกิจกรรมต่างๆ ด้วย

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.หัวง้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม มีความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ทำลายความเข้มแข็งของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จึงได้ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน  รวมทั้งประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของคนในชุมชน ดังนั้น อบต.หัวง้ม จึงอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่  ประกอบกับโครงการที่ประสบความสำเร็จ คือ โครงการธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  ที่ได้จัดตั้งในปี  2550  ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อตัวเอง เพื่อผู้อื่น และเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ทำความดีสร้างค่าความเป็นคน  ยามขัดสนเราให้แลกเป็นสิ่งของ” และ โครงการประกวดหมู่บ้าน ตำบลหัวง้ม  หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี  2552  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การประกวดที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี  ส่งผลให้เกิดความสามัคคี  ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากกิจกรรมดีๆ ที่กล่าวมา ได้มีการถอดบทเรียน และนำไปสู่การกำหนดเป็นมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อันประกอบด้วย 4 มาตรการต่อไปนี้

· มาตรการเมนูความดี “คนดี มีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต”

· มาตรการคณะกรรมการธรรมาภิบาล อบต.หัวง้ม

· มาตรการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำทุกหมู่บ้าน

· มาตรการปฏิญญา อบต.หัวง้ม

1) มาตรการ เมนูความดี “คนดี มีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต”

เมนู “คนดี  มีส่วนร่วม  สร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต”  เป็นผลมาจากการดำเนินงานของ ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม  ซึ่งเมนูดังกล่าวได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น ดังนี้

- ร่วมประชุม ครั้งละ 15  ความดี ได้แก่ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล, รับฟังการประชุมสภา อบต. , การประชุมอื่นที่ อบต.หัวง้ม จัดขึ้น

- ร่วมกิจกรรม ครั้งละ 15  ความดี ได้แก่ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จัดโดย อบต.หัวง้ม , การฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย อบต.หัวง้ม , งานรัฐพิธี/ประเพณี ที่จัดโดย อบต.หัวง้ม

- ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะละ 30 ความดี ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หัวง้ม , คณะกรรมการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาสามปีของ อบต. , คณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดย อบต.หัวง้ม

- ร่วมตรวจสอบ ครั้งละ 50 ความดี ได้แก่ ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หัวง้ม , แจ้งเบาะแส  ข่าวสารการทุจริต              

2) มาตรการคณะกรรมการธรรมาภิบาล อบต.หัวง้ม

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  สามารถบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  อบต.หัวง้ม จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล อบต.หัวง้ม  เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของ อบต.หัวง้ม  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี อันจะทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน อาทิ พระสงฆ์ ประชาชน ส่วนราชการ สภา อบต. ฝ่ายปกครองท้องที่ รวม 16 คน

3) มาตรการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำทุกหมู่บ้าน

นอกเหนือไปจากการมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทำการ อบต.หัวง้มแล้ว อบต.หัวง้มยังได้ กำหนดให้ทุกหมู่บ้านมี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของชุมชนด้วย ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานของศูนย์ฯ ดังนี้

- มีการจัดสถานที่พร้อมป้ายที่ชัดเจน

- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.หัวง้ม

- มีการจัดวางเอกสารสำคัญของ อบต.หัวง้ม

- มีการแสดงป้ายข้อมูลของหมู่บ้านที่ชัดเจน  ประกอบด้วย แผนที่หมู่บ้าน ข้อมูลประชากร  และพื้นที่ ประวัติหมู่บ้าน  คำขวัญหมู่บ้าน OTOP  เป็นต้น

- มีตู้รับแจ้งข่าวสารการทุจริต

- จัดให้เป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  มีการจัดวางหนังสือ  วารสาร  อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  จัดให้มีที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ และมีการดูแลความสะอาดเรียบร้อย

4) มาตรการปฏิญญา อบต.หัวง้ม

มาตรการปฏิญญา อบต.หัวง้ม เป็นข้อตกลงร่วมกัน 4 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายผู้บริหาร  ฝ่ายสภา  ฝ่ายข้าราชการประจำ  และฝ่ายประชาชน  ในการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ และภาคประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มกันจิตใจไม่ให้ตกเป็นทาสของขบวนการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยได้ประกาศปฏิญาณดังนี้

“เราทุกคนขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า  เราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เราจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกง  เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  เราจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น เราจะประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริตเราจะเคารพกฎหมาย กติกาของวิชาชีพ และระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด เราจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีจริยธรรม เราจะร่วมมือต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ เราจะทำงานร่วมกันในการพัฒนาตำบลหัวง้ม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินกิจกรรม ร่วมติดตามและประเมินผล เพื่อนำพาตำบลหัวง้มไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป”