องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน

· สถานที่ตั้ง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 57120

โทรศัพท์ 053-121-585   โทรสาร 053-121-573

· ประชากร 14,775 คน (ชาย 7,734 คน  หญิง 7,014 คน)

· พื้นที่ 48.53  ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)

· รายได้ 30,196,570.54 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

· เงินอุดหนุน 12,321,830.00 บาท

คณะผู้บริหาร

1. นายนภดล ณ เชียงใหม่                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

2. นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

3. ดร.อุบล ยไวทย์ณะวิชัย                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ชาย                                         13                           คน

หญิง                                         7                           คน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีค่านิยมในการบริหารงานของ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติราชการ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ อบต.ดอนแก้ว มีแนวทางในการบริหารจัดการที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1) การบริหารการพัฒนา เป็นการบริหารงานภายนอกองค์กร เน้นที่ชุมชนและประชาชนเป็นหลัก  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  สุขภาพจิตดี  สุขภาพกายดี  สิ่งแวดล้อมดี  และสังคมดี  ซึ่งมีกลไกหลักในการบริหารงานที่สัมพันธ์กัน 6 กระบวนการ ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 2) การพัฒนาคน 3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอและหลากหลายช่องทาง  4) การให้มีส่วนร่วม  5) การสร้างเครือข่าย  และ 6) การทำงานแบบบูรณาการ

2) การบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการทำงาน  เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและสนองตอบความต้องการของประชาชน  โดยบริหารอย่างโปร่งใส ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้างความมีส่วนร่วม  เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานแทนกันได้  และนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยมีความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้างนวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อประชาชน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที่เป็นเลิศที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แก่

องค์กรระบบเปิด (Open System Organization)

จากแนวคิดหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ที่ว่า อบต.รู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น จึงเป็นที่มาของ นวัตกรรม องค์กรระบบเปิด ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาจากแนวคิดในการสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้องค์กรระบบเปิดในนิยามขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว คือ การที่ประชาชน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ สามารถรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ความเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนตามความต้องการ โดยใช้กระบวนการทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรระบบเปิด เป็นการสร้างองค์กรระบบเปิดร่วมกันระหว่าง อบต.ดอนแก้ว กับทุกภาคส่วนในตำบลดอนแก้ว เนื่องจากเป็นการนำเอาความคิดเห็น ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทุกภาคส่วนในตำบลดอนแก้ว มาผ่านกระบวนการทางความคิด จนได้นวัตกรรมที่นำมาสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครบครันที่ดำเนินการผ่านกลไกสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1) สร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ PR 360° เป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ เน้นการให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด หรืออยู่ในวิถีใด เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อเครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและชุมชน สื่อลายลักษณ์อักษร สื่อภาพ/เสียง สื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์) เป็นต้น โดยแบ่งเป็นระบบย่อย ดังนี้

· สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว หรือเครือข่ายสื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึง เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ใช้สื่อบุคคลเป็นหลักในการสื่อสารเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย ตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนตำบลดอนแก้ว ตัวแทนเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้ว และตัวแทนหน่วยงานภาคภาคีภายในตำบลดอนแก้ว

· สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน (ภายใน อบต.) มีการสร้างทีมประชาสัมพันธ์ภายใน ซึ่งมาจากทุกส่วนงาน มีหน้าที่วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือเพื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย เครื่องกระจายเสียงภายในหน่วยงาน

· สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (ภายในตำบล) เป็นการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารจาก อบต.ดอนแก้ว ไปยัง ประชาชนในพื้นที่  ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ โดยมีเครื่องมือประชาสัมพันธ์ คือ ศูนย์กระจายข่าวสารตำบลดอนแก้ว  ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

· สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน (ภายนอกตำบลดอนแก้ว) เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารจาก อบต.ดอนแก้ว หรือภายในตำบลดอนแก้ว ไปยังนอกหน่วยงานหรือนอกพื้นที่ตำบลดอนแก้ว โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว อินเตอร์เน็ต วารสาร แผ่นพับ นิทรรศการต่างๆ เป็นการทำงานร่วมกันของทีมงานประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว

2) สร้างระบบ ICT ซึ่งเป็นระบบการประชาสัมพันธ์ ที่นำเอา Internet มาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรับฟังเรื่องราว ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งได้มีการออกแบบ website และดูแลระบบเอง โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดอนแก้ว ทำให้ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถให้แต่ละส่วนงานทำการเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ภายใต้ www.donkaewlocal.go.th อีกทั้งยังเพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนผ่านทางเว็บไซด์ เช่น การตอบข้อซักถามทาง web board การให้บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง เป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และประชาชนตรวจสอบการทำงานของ อบต.ได้อย่างใกล้ชิด

3) Donkaew GIS การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เดิมให้มีข้อมูลที่มากขึ้นจากเดิมและตรงความต้องการรับรู้ของประชาชน เช่น สถานที่สำคัญ จำนวนประชากร แผนที่บ้านคนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง การคำนวณภาษี เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและนำใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในการทำงานของ อบต. เนื่องจากประชาชนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงาน เช่นการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในตำบลได้ ผ่านทางสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม GIS

ต้นกล้า..วัฒนธรรมจิตอาสา

"จิตสาธารณะ" มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะ อันเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งต่อการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย การให้ความสำคัญกับการสร้างต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสา มุ่งเน้นให้ความสำคัญตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่เปรียบเสมือนต้นกล้าที่ดี เพื่อให้สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยรากฐานที่มั่นคง และเป็นจุดเริ่มต้นของการแผ่ขยายการทำความดีตั้งแต่ในวัยเยาว์ จนถึงระดับกลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งทุกกลุ่มวัยล้วนแต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สามารถทำให้การขับเคลื่อนการสร้างต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสาไม่เลือนหายและยังคงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการแผ่ขยายการสร้างกลุ่มคนทำดีให้ทั่วทุกพื้นที่ต่อไป การสร้างจิตอาสา สามารถสร้างให้เกิดได้ในทุกกลุ่มวัยและสามารถสร้างเครือข่าย ขยายผลพลเมืองจิตอาสาได้ ก็ยิ่งทำให้กลุ่มนั้นๆ  มีความแข็งแกร่ง  พลังจากความร่วมมือ ร่วมใจ จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ มีความสุข

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็นอันดับแรก ซึ่งในกระบวนการสร้างจิตอาสาภายในองค์กรของอบต. ได้เริ่มต้นด้วยการปลูกจิตสำนึกของการรักองค์กรให้เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล คือการปลูกจิตสำนึกในตัวพนักงาน ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมร่วมกัน จากการกระทำดังกล่าวส่งผลให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในทุกโครงการ การปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร ทำให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทุ่มเทแรงกายและใจในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับทุกกิจกรรมที่เป็นทั้งส่วนตัวและส่วนรวม การทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน ก่อให้เกิดการคิดค้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนที่เป็นจิตอาสา ด้วยการแปรรูปจิตอาสาที่เป็นนามธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมการเป็นจิตอาสา ด้วยการที่พนักงานทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้มี สมุดบันทึกคนดีจิตอาสา ในการร่วมบันทึกการเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างแรงจูงใจจิตอาสาและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง  ต่อองค์กร

ปัจจุบัน การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาที่เริ่มต้นจากภายในองค์กร เป็นแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดการขยายและต่อยอดสู่การทำงานในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนจิตอาสาขึ้นภายในตำบลดอนแก้ว ซึ่งมีแรงจูงใจที่มาจากการร่วมกันทำดี จิตอาสาเพื่อองค์กร ชุมชน ตำบล สังคม จนก่อให้เกิดกลุ่มคนที่มีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในตำบลให้เป็น “คนดี  ศรีดอนแก้ว” ซึ่งการยอมรับมาจากการที่ประชาชนในตำบลมีจิตอาสา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อตำบล และจากการทำประโยชน์ด้วยจิตอาสา จึงก่อให้เกิดตำบลดอนแก้วที่เป็นตำบลของวัฒนธรรมจิตอาสาที่มีในทุกกลุ่มวัยและปฏิบัติสืบเนื่องกันไป จากจุดเริ่มต้นของการเกิดวัฒนธรรมจิตอาสา ส่งผลให้เกิดการขยายกลุ่มจิตอาสาและก่อให้เกิดตำบลดอนแก้วที่เต็มไปด้วยพลังกลุ่มคนจิตอาสาทุกพื้นที่ในตำบล  เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาตำบลด้วยพื้นฐานวัฒนธรรมจิตอาสา ที่พร้อมจะสร้างการพัฒนาตำบลที่ยั่งยืนต่อไป

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ “ต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสา” ในระดับองค์กร คือภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และในระดับตำบล คือ ประชาชนในตำบลดอนแก้วทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้ก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ต่อการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ใน อบต.ดอนแก้ว อาทิ

· บุคลากรในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการนำจิตอาสามาเป็นรากฐานในการทำงานร่วมกันในองค์กร มีความสุขในการทำงานทั้งในระดับตนเองและระดับส่วนรวม และเกิดการทำงานเป็นทีมในองค์กร

· ประชาชนในตำบลดอนแก้ว เกิดจิตสำนึกในการทำดีเพื่อส่วนรวมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาตำบลให้เป็นตำบลน่าอยู่ นำไปสู่การขยายต้นกล้าการทำดีด้วยจิตอาสาครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลดอนแก้ว ในกลุ่มคนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ในระดับเด็กและเยาวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และที่สำคัญคือทำให้เกิดบุคคลต้นแบบจิตอาสา             “คนดีศรีดอนแก้ว”ขึ้นในตำบลดอนแก้ว อย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

· การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ “ต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสา” จนได้รับความสำเร็จและได้รับการยอมรับจึงทำให้ ตำบลดอนแก้วเข้าสู่ตำบลแห่งวัฒนธรรมต้นกล้าจิตอาสา ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้ตำบลอื่นๆ ที่สนใจจะนำแนวคิดไปพัฒนาตำบลสามารถนำแนวคิดไปดำเนินการพัฒนาตำบลของตนเองได้

ปั๊บฮู้  ปั๊บเฮียน กำกึ๊ดดอนแก้ว

ปั๊บฮู้ ปั๊บเฮียน กำกึ๊ดดอนแก้ว เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากชุมชน เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในชุมชน ผ่านเวทีและกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ทั้งเวทีข่วงกำกึ๊ด เวทีการประชุมสัญจร แล้วนำมาสังเคราะห์ถอดบทเรียนเป็นชุดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่มาเรียนรู้ ภายใต้แนวความคิดการทำงานที่ว่า ค้นหา พัฒนา สร้างเครือข่าย ที่มีกระบวนการ ดังนี้

1) การค้นหาศักยภาพตำบลดอนแก้ว โดยทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาศักยภาพของตำบลดอนแก้ว จนค้นพบทุนทางสังคมเดิมที่ตำบลดอนแก้วมีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย

· ทุนมนุษย์ ในกลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มจิตอาสา กลุ่มข้าราชการบำเหน็จ ข้าราชการบำนาญ แกนนำกลุ่มต่างในตำบล ผู้นำภาคท้องถิ่นและท้องที่

· ทุนที่เป็นเรื่องเด่นและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรทั้งภายในและภายนอก

2) การพัฒนา เป็นการพัฒนาทุนทางสังคม หรือศักยภาพที่มีในตำบล ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล  กิจกรรมหรือประสบการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านการรวบรวม ถอดบทเรียน สังเคราะห์ข้อมูล นำมาจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นชุดความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิม และชุดความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจริง

3. การสร้างเครือข่าย คือ การต่อยอดความคิดและสนับสนุนกิจกรรมที่ทำได้สำเร็จ ขยายสู่พื้นที่อื่น หรือการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆ

ปั๊บฮู้ ปั๊บเฮียน กำกึ๊ดดอนแก้ว นอกจากจะเป็นชุดความรู้ ที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแล้ว ยังนำไปสู่การพัฒนาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่ฐานเรียนรู้ที่ต้องเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชุมชนในทุกระบบ เน้นการพัฒนาคนทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพ  การศึกษา  เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  สิ่งแวดล้อม  สวัสดิการชุมชน จำนวน 21 แหล่งเรียนรู้ จัดแบ่งเป็น 7 ระบบ ดังนี้

(1)  ระบบการบริหารจัดการตำบล ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการตำบลแบบธรรมาภิบาล  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น

(2)  ระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ธนาคารวัสดุรีไซเคิล  แก๊สชีวภาพ โรงปุ๋ยหมัก เป็นต้น

(3)  ระบบการศึกษา ได้แก่ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

(4)  ระบบสวัสดิการ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

(5)  ระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ โรงน้ำดื่มบ่อปุ๊  กลุ่มหัตถกรรมเศษผ้า เป็นต้น

(6)  ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผะหญ๋าล้านนา  ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น

(7)  ระบบอาสาสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ,อาสาพัฒนาปศุสัตว์  อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากชุดความรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นต้นแบบทางความคิดและการดำเนินงานสำหรับท้องถิ่นแล้ว ปั๊บฮู้ ปั๊บเฮียน กำกึ๊ดดอนแก้ว ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคนดอนแก้วในหลากหลายบริบท ดังนี้

1. คนดอนแก้ว ได้รับการพัฒนาทั้งแนวคิดและการทำงาน ตลอดจนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

2. คนดอนแก้ว มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากมีการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในชุมชน และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของพื้นที่อื่น

3. คนดอนแก้ว มีความผูกพันกันมากขึ้น อีกทั้งยังได้ญาติใหม่ต่างแดน และเกิดการขยายตัวเป็นเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง