องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน

· สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50120

โทรศัพท์ 053-481-052   โทรสาร 053-481-052 ต่อ 0

· ประชากร 3,990 คน (ชาย 1,876 คน  หญิง 2,114 คน)

· พื้นที่ 8.5 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 5 หมู่บ้าน)

· รายได้ 10,142,698.84 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

· เงินอุดหนุน 4,606,610.00 บาท

คณะผู้บริหาร

1. นายเทียมทัน  ปัญญา                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

2. นายไพวรรณ์  พัทธอัครวินท์            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

3. นางสาวภาวนียา  ไชยคำ                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ชาย                         10                           คน

หญิง                       -                             คน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีปรัชญาในการบริหารงานท้องถิ่นโดยยึดหลัก “ชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์ สานฝันโดย อบต.บ้านกลาง” ดังนั้น การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ จะเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมคิด การร่วมทำ การร่วมลงทุน (ลงแรง, ลงเงินหรือทรัพย์สิน)  การร่วมตัดสินใจ และการร่วมบริหาร รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปเพื่อประชาชนในท้องถิ่น และมุ่งตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชน

ไม่เพียงแต่การยึดประชาชนเป็นหลักในการทำงานเท่านั้น ขณะเดียวกัน อบต. ได้ให้ความสำคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ ที่เป็นกลไกทำให้งานประสบความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการทำงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มุ่งกระทำแต่ความดี ดำรงตนด้วยความพอเพียง อยู่ในศีลธรรมจรรยางามที่ดี  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำงานนอกกรอบความคิดเดิมๆ แต่ภายใต้ความไม่เสี่ยงของหลักกฎหมายและความเป็นท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันทำงาน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที่เป็นเลิศที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แก่

โครงการพลังแห่งความรัก

สำหรับการดำเนินงานในโครงการพลังแห่งความรัก เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต.บ้านกลาง ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ จะเกิดจากการรวมพลังแห่งความรัก ระหว่าง ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน ครู และ อบต. ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการประชุมร่วมกันปีละ 2 ครั้ง โดยมาประชุมเพื่อเริ่มคิดโครงการต่างๆ ร่วมทำโครงการ ร่วมแรง ร่วมทุน ร่วมตัดสินเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์การดำเนินงานดีๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเด็กในศูนย์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆ ตามมามากมาย อาทิ

1) โครงการอุ้ยสอนหลาน ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ปกครองเห็นสื่อนวัตกรรมพื้นบ้านที่อยู่จัดโชว์ไว้ในศูนย์ฯ และเกิดความคิดว่าถ้าให้เด็กได้รู้ถึงสื่อนั้นๆ อย่างลึกซึ้งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ จึงได้เสนอความคิดเห็นและให้คำแนะนำ ร่วมแรงมาเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดสื่อพื้นบ้านที่อยู่ในตู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวทำให้เด็กได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เห็น ได้สัมผัสของจริง และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กในชุมชนท้องถิ่นที่แนบแน่นขึ้นด้วย

2) โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน สืบเนื่องจากเด็กมีอาการปวดฟันบ่อย ผู้ปกครองจึงนำปัญหามาปรึกษาครูเพราะเด็กชอบกินขนมหวานและไม่ชอบแปรงฟัน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงร่วมกับผู้ปกครอง สอนให้เด็กเรียนรู้ถึงโทษของการบริโภคขนมกรุบกรอบ เรียนรู้วิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี

3) โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ผู้ปกครองและชุมชนได้เสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ได้รับประสบการณ์จริง จากการได้เห็นได้สัมผัสของจริง

4) โครงการวัยใสใจบริสุทธิ์ เมื่อผู้ปกครองนำเด็กไปวัดเนื่องในวันพระ และได้สังเกตเห็นพฤติกรรมเด็กไม่ค่อยมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน จึงรู้สึกกลัวว่าเด็กจะเกิดปัญหา ผู้ปกครองและชุมชนจึงได้เสนอความคิดเห็น โดยจัดให้มีการฝึกให้เด็กในศูนย์นั่งสมาธิ และมีการสอดแทรกบรรยายธรรมะให้แก่เด็กได้ซึมซับพระพุทธศาสนา

กู้ชีพเวียงกาน

เนื่องจากชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งห่างจาก โรงพยาบาลอำเภอสันป่าตอง 10 กว่ากิโลเมตร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันอาจจะถึงแก่ชีวิต การนำผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล มักเกิดความล่าช้า หรือนำส่งได้รวดเร็วแต่ก็ไม่ถูกวิธีการทางการแพทย์ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นหรือ ถึงแก่ชีวิตได้โดยง่าย ประชาชนในชุมชนจึงร่วมกันหาวิธีการแก้ไข โดยเสนอแผนชุมชน เพื่อขอจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงได้ใช้ชื่อว่า “กู้ชีพ เวียงกาน”  โดยเบื้องต้นมีรถปฐมพยาบาลที่ถูกต้องได้รับการตรวจตามมาตรฐาน และส่งบุคลากรที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

นอกจากนี้ จากดำเนินงานโดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ซึ่งร่วมกันดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยในเขตพื้นที่ ได้พบปัญหาว่าในการดำเนินงานนั้นขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนไม่ถูกขั้นตอนตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาประชุมกัน และได้คัดเลือกตัวแทนเสนอมายังนายก อบต. เพื่อขออนุเคราะห์จัดส่งเข้าอบรมความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ทั้งนี้ การดำเนินงานจะใช้บุคลากรจากอาสาสมัครเป็นหลัก และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.รับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เพียงคนเดียว โดยให้บริการ 24 ชม. และได้รับความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และได้รับความช่วยเหลือของประชาชนในการดำเนินงาน หลังจากได้ดำเนินการตามระบบกู้ชีพกู้ภัยเวียงกานสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และสามารถเป็นจุดถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่กู้ชีพกู้ภัยอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน และได้มีการขยายกิจกรรมไปสู่ชุมชนมากมาย อาทิ

· เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เยาวชน อปพร.น้อย)

· การฝึกอบรมให้ความรู้จราจร ให้กับเด็ก และเยาวชน

· กิจกรรมฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ตั๋วต๋นคนบ้านเฮา

การดำเนินงานตามโครงการ ตั๋วต๋นคนบ้านเฮา เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นพื้นที่บ้านกลาง โดยเริ่มแรกจะทำการสอนเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ต่อมาจึงต่อยอดการดำเนินงานไปสู่ การรวมตัวของกลุ่มและชมรม ต่างๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปขยายผลต่อ และทำการถ่ายทอดความรู้ได้ทุกช่วงเวลาไม่จำกัดเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 

ต่อมา กลุ่มและชมรมต่างๆ ได้รวมตัวกัน และประสานขอให้ สภาวัฒนธรรมวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นผู้สนับสนุน จัดทำเป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น และทั่วถึงแก่บุคคลทั่วไป โดยอาศัยผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นปราชญ์ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านตัวอักษรพื้นเมือง ด้านดนตรีพื้นเมือง ด้านการทำอาหารพื้นเมือง ด้านการทำเกษตรแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น  ส่งผลให้โครงการตั๋วต๋นคนบ้านเฮา มีความเป็นรูปธรรมเด่นชัดขึ้น และทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของตัวตน (อัตลักษณ์) ของตน เห็นถึงความดีงามของประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า นำไปสู่การทำให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมตามโครงการ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ ประดิษฐ์โคม ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนยอง ตัวหนังสือพื้นเมือง

2) การอนุรักษ์ฟื้นฟู ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ อนุรักษ์/พัฒนาโบราณสถานเวียงท่ากาน พูดภาษาถิ่น อาหาร/ขนมพื้นเมือง

3) การส่งเสริมประเพณี และการท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ ประเพณีสรงน้ำพระ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งให้มีจุดเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่เน้นให้เยาวชน นักเรียน หรือผู้สนใจสามารถไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ จุดถ่ายทอดอัตลักษณ์ จุดต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมีการรวมตัวเป็น เครือข่ายอัตลักษณ์ของชุมชน และในแต่ละจุดถ่ายทอดอัตลักษณ์นั้น จะเรียกว่า คนบ้านเฮา ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละด้าน และ ตามการรวมตัวเป็นกลุ่มและชมรม อาทิ ชมรมดนตรีพื้นเมืองคณะลูกเวียงกาน, ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดท่ากาน, ชมรมอนุรักษ์ฟ้อนยอง, ชมรมอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง, ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมยอง, ชมรมอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่สายใต้, กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต เป็นต้น

อบต.บ้านกลางใสสะอาด สู่มือสีขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางรวมใจคนในท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันความซื่อสัตย์ในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนงาน ทุกขั้นตอน สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จึงเกิดแนวคิดจากภาคประชาชน ร่วมกับ อบต. จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันการทุจริต อบต.บ้านกลางใสสะอาด

ทั้งนี้ การจะทำให้เกิดความใสสะอาด ผู้เข้าร่วมเครือข่ายจะต้องมีการปฏิญาณตนว่าจะทำอย่างไรให้ตนเอง ใสสะอาดไม่ทุจริตก่อน เมื่อตนเองจะไม่เข้าร่วมการโกงกินทุกรูปแบบ ก็จะกลายเป็นแนวร่วมกลุ่ม เป็นพลังชักชวนคนอื่นให้ประพฤติในทำนองเดียวกัน และร่วมเฝ้าระวังป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต ในทุกรูปแบบใน อบต. และ เมื่อพบหรือเห็นการกระทำอันส่อทุจริต จะมีการตักเตือนเพื่อให้กลับเข้ามาสู่ในทางสุจริต

เครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจ้องจำผิดหรือร้องเรียน แต่เป็นเครือข่ายที่เฝ้าระวัง และค่อยเตือนสติมิให้ผิดพลาด ส่อในทางทุจริต และชักชวนผู้คนให้กระทำแต่ความดี มุ่งแต่ความพอเพียง ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ นอกจากนี้ เครือข่ายยังมีการดำเนินการต่อยอดการป้องกันการทุจริต โดยจัดให้มี โครงการมือสีขาว ที่มีการกำหนดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความซื่อตรง ความโปร่งแสง และตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการ อบต. มากมาย ดังนี้

· กำหนดแนวทางป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

· กำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตในการยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้ว)

· ประกาศแนวทางส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและบุคลากร ยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่

o ความซื่อสัตย์

o ไม่โลภ

o ความอดทน

o ขยันหมั่นเพียร

o เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

· ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.มีการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต

· จัดตั้งเครือข่าย ภาคประชาชน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าภายในชุมชนเป็นหลัก

· กำหนดแนวทางส่งเสริมให้ สมาชิกสภา อบต. ยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

· จัดกิจกรรมยกย่อง ส.อบต. ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้

o มุ่งทำแต่ความดี

o มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่

o ดำรงตนด้วยความพอเพียง

o เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

o มีความประพฤติ อยู่ในศีลธรรม จรรยา

o ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

· มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเชิงคุณธรรม ประจำตำบลบ้านกลาง

· ขอความร่วมมือพระคุณเจ้า เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริต โดยหลังจากประกอบกิจของศาสนาเสร็จ ขอความอนุเคราะห์ร่วมเฝ้าระวังการตรวจสอบการทุจริต ของอบต.บ้านกลาง

· แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกรรมการเป็นผู้แทนชุมชนต่างๆ

· จัดตั้งเครือข่าย ป้องกันเฝ้าระวังประมูลงาน

· กำหนดให้มีโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อสังคมน่าอยู่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่ความเข็มแข็งในกลุ่ม องค์กร ของเยาวชน และก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบ องค์รวมต่อไป

o จัดกิจกรรม เยาวชนกับภาวะผู้นำ

o จัดกิจกรรม เยาวชนกับการสร้างจิตสาธารณะ

o จัดกิจกรรมเยาวชน กับการพัฒนาจริยธรรม

o จัดกิจกรรม เยาวชนกับการพัฒนาชุมชน

· พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านกลาง