เทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย

อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูลพื้นฐาน

· สถานที่ตั้ง           ตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50230

โทรศัพท์ 053-125-070 โทรสาร 053-125-228

· ประชากร 10,159 คน  (ชาย 4,783 คน  หญิง 5,376 คน)

· พื้นที่ 17.40 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 12 หมู่บ้าน)

· รายได้ 41,060,815.46  บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน, เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

· เงินอุดหนุน 9,895,348.78 บาท

คณะผู้บริหาร

1. -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-                   นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

2. -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-                   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

3. นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม                 ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย

สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย                 จำนวน                -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-   คน

หญิง               จำนวน                 -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-  คน

ในปี 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองควาย มีการกำหนดจุดยืนและกำหนดบทบาทให้เป็นองค์กรสามมิติ ได้แก่  1.องค์กรการเมือง  2. องค์กรทางการบริหาร/ราชการ และ3.องค์กรชุมชน โดยรักษาสมดุลองค์กรไปพร้อมๆ กัน โดยมีหลักการบริหาร 4 Cs ได้แก่

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Connect with people)

2.  ความมุ่งมั่นตั้งในในการทำงาน (Commitment)

3.  วิธีคิดสร้างสรรค์   (Creative  Thinking)

4.  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (Continuous Improvement)

ทั้งนี้ ในปี 2556 เทศบาลตำบลหนองควาย ได้ดำเนินการการสานต่อในหลักการบริหารดังกล่าว  โดยนำ C ตัวสุดท้ายคือ Continuous Improvement หรือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกรอบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

P = Plan  คือ การวางแผน (ร่วมวางแผน)

D = Do คือ การปฏิบัติตามแผน (ร่วมปฏิบัติ)

C = Check คือ การประเมินแผน/ตรวจสอบ (ร่วมประเมินและตรวจสอบ)

A = Act คือ การแก้ไขปรับปรุง (ร่วมแก้ไขปรับปรุง)

ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ย่อมจะนำไปสู่คุณภาพที่จะเกิดขึ้น และพัฒนาเป็นมาตรฐานในที่สุด ซึ่งก็คือ Standard : S ดังนั้นวงจรในรอบต่อๆไป ที่จะเป็นกรอบการดำเนินงานของเทศบาลจะพัฒนาเป็น SDCA (Standard-Do-Check-Act) โดยนํามาตรฐานที่ได้กําหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติในรอบถัดไป จนกว่าจะมีความจําเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อยกระดับหรือปรับปรุง S ที่ได้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลหนองควาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงาน คือ องค์กรแห่งความสุจริต โปร่งใส ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล” เพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่คิด ตัดสินใจ ดำเนินการ ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลหนองควาย ได้แก่

โครงการอุดช่องว่างผ่านการอุดหนุน ปรับหมุนภารกิจ ประดิษฐ์นวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วม

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ กลุ่มองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล หรือองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ทำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่เสมอ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองควาย ก็เป็นท้องถิ่นอีกแห่งที่มีกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่กล่าวมา ทำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอยู่เป็นประจำ แต่ปัญหาที่เทศบาลตำบลหนองควายพบ คือ กลุ่มองค์กรต่างๆ ยังขาดความเข้าใจในแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส่งผลให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเทศบาลไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้ นำไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับเทศบาลตำบลหนองควาย และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาหลายๆ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

จากเหตุผลที่กล่าวมา เทศบาลตำบลหนองควาย จึงได้ริเริ่มโครงการอุดช่องว่างผ่านการอุดหนุน ปรับหมุนภารกิจ ประดิษฐ์นวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชน รวมถึงภาคองค์กรภาคีอื่น ได้มีส่วนร่วมในการยกร่าง กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งผลจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการจัดทำ ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน พ..2555 เพื่อให้การขอรับงบประมาณสนับสนุนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเพื่อความโปร่งใส่ในการใช้จ่ายงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองควาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล และสามารถดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งระเบียบที่เทศบาลตำบลหนองควายถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เห็นได้ว่าประกาศฯ ดังกล่าว ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เทศบาลดำเนินการเพิ่มเติมขึ้นเองผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ นอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดไว้

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานผ่านโครงการดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มและองค์กรต่างๆ แล้ว การดำเนินงานตามประกาศฯ ยังส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่เทศบาลใช้สำหรับการสนับสนุนอีกด้วย สืบเนื่องจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้น กลุ่มองค์กรต่างๆ จะต้องส่งกรอบเวลาและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาให้เทศบาลพิจารณาอย่างชัดเจนว่าจะนำงบประมาณไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใครบ้าง จึงทำให้ เทศบาลตำบลหนองควาย สามารถควบคุมและกำกับงบประมาณที่สนับสนุนไป ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในภาพรวมกับงานที่เทศบาลหรือกลุ่มอื่นๆ ดำเนินการอยู่แล้ว และไม่ให้งบประมาณเกินความจำเป็นที่กลุ่มและองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจะนำไปดำเนินการ

โครงการ ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม)

ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม) เป็นโครงการที่ต่อยอดจากมาจาก คลีนิคช่าง ที่ได้เริ่มต้นไว้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งให้การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  เทศบาลตำบลหนองควาย จึงจัดตั้ง ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม) เป็นศูนย์กลางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา การกำหนดมาตรการการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำการทุจริต รวมไปถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

การดำเนินงานของ ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม) ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง 3 ภาคส่วนสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนที่มาประมูลงาน ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการให้โครงการต่างๆ เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การดำเนินงานของศูนย์ฯ จะเริ่มจากเทศบาลดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการจัดหาตลอดปีงบประมาณ รวมไปถึงข้อมูลผู้ขาย อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ประเภทกิจการ นอกจากนี้จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลคอยรับผิดชอบศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือผู้รับจ้าง ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ตั้งแต่การจัดทำประกาศเชิญชวน  การจัดส่งประกาศ  การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ขั้นตอนและวิธีการเปิดซองสอบราคา เทคนิคและวิธีการตรวจรับงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม) จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่าน “ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม)” ดังนี้

· ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงสิทธิ หน้าที่ และการประสานข้อมูลระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

· เมื่อมีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อให้รับทราบข้อมูล โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังคณะกรรมการและผู้นำหมู่บ้าน  เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนอีกทางหนึ่ง

· เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์คุณธรรม กับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง  เพื่อให้สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ  ซึ่งผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างจะได้วางแผนการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเสนอราคากับภาครัฐ เพื่อลดความผิดพลาดในการเสนอราคา

· แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการยื่นเสนอราคาเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

· มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์คุณ~นะ~ทำ (คุณธรรม) ได้ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่างๆ   อีกทั้งยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาได้จากการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นประชาคมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีรายชื่อผู้แทนภาคประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น เพราะประชาชนเห็นความสำคัญและต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหมู่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ ในภาพรวม การมี ศูนย์ คุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) ทำให้เทศบาลตำบลหนองควาย ปราศจากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริต

โครงการคลินิกช่าง

คลีนิคช่าง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เนื่องมากจากเทศบาลตำบลหนองควาย มีความต้องการที่จะอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาคม หรือประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ โดยคลินิกช่าง จะทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ อำนาจหน้าที่และบทบาทกรรมการตรวจการจ้าง วิธีการและเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และความรู้ด้านการช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มต้นมีคลีนิคช่าง ดังนั้นการดำเนินการจะมุ่งเน้นเพียงการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและตรวจรับการจ้าง ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางช่างต่างๆ เท่านั้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 คลีนิคช่าง มีการดำเนินงานเป็นกระบวนการอย่างเต็มรูปแบบ ต่อยอดเพิ่มขึ้นจากปี 2555 และขยายไปสู่โครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ ที่เป็นความต้องการของประชาชน ตั้งแต่การนำปัญหาที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในพื้นที่มาจัดทำเป็นแผน มีการร่วมสำรวจพื้นที่ การจัดประชุมกันร่วมกันระหว่างผู้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่  จนกระทั่งได้เป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองควายที่ถือเป็นฉันทามติร่วมกัน และในขณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองควายก็มีการแต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จอีกด้วย

ความสำเร็จของการมีคลีนิคช่าง ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนในพื้นที่ และแก่เทศบาลตำบลหนองควายอย่างมากมาย ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

· ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจการจ้างเพิ่มมากขึ้น การตรวจรับการจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว และเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสของการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองควาย

· ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแลโครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ และสามารถประสานงานกับเทศบาลตำบลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ช่างผู้ควบคุมงานเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้ทันที

· ปัญหาในการขณะดำเนินการลดลงทำให้ การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานจ้างได้ตรงตามกำหนดเวลา

· ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  และความรู้ด้านการช่างอื่น ๆ

· ประชาชนมีความรู้สึกร่วมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองควายมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น ประสานงานกับเทศบาลตำบลหนองควายได้อย่างราบรื่น และส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิด

โครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลหนองควาย (กิจกรรมบริหารจัดการขยะ)

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของชุมชนโดยทั่วไป เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย  จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไปยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตสำนึกและปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน  เทศบาลตำบลหนองควาย ก็เป็นอีกแห่งที่ประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว เนื่องจาก เทศบาลมีพื้นที่ทั้งหมด 17.40 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในพื้นที่จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,224 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 10,159 คน อีกทั้งยังมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก จากสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมา ขยะในแต่ละวันจึงมีปริมาณมากขึ้นทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้หมด

จากปัญหาที่กล่าวมา ประกอบกับที่เทศบาลได้ดำเนินการในโครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลหนองควายมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยเน้นความสำคัญของการย่อยกิ่งไม้ใบไม้  เพื่อนำขยะอินทรีย์ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ที่สามารถย่อยสลายได้ในแต่ละครัวเรือนมาทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  โดยคัดเลือกหมู่บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 เป็นบ้านต้นแบบ  ซึ่งการดำเนินการของกิจกรรมนี้ ได้แก่

· จัดตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์

· จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และการคัดแยกขยะต่างๆ

· นำผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ

· ส่งเสริมให้ครัวเรือนลงมือทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ จากขยะอินทรย์ ที่ได้ทำการคัดแยกมา

ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความตระหนักถึงปัญหาการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลต้องเผชิญ และ มีความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะกับเทศบาล โดยการช่วยกันลดปริมาณขยะในครัวเรือนของตนเองด้วยการคัดแยกขยะ  และการนำขยะมาทำปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งในภาพรวมที่ผ่านมา 6 เดือน ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เทศบาลตำบลหนองควายจะต้องนำไปกำจัดลดลง และในอนาคตคาดว่าเมื่อสามารถขยายโครงการนี้ไปทุกหมู่บ้านเป็นผลสำเร็จแล้วจะสามารถลดปริมาณขยะ และลดงบประมาณในการกำจัดขยะในแต่ละปีได้อย่างแน่นอน