องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

ข้อมูลพื้นฐาน

· สถานที่ตั้ง            ตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57240 โทรศัพท์ 053-767-124-5 โทรสาร 053-767-114

· ประชากร              11,247 คน  (ชาย 5,589 คน  หญิง 5,658 คน)

· พื้นที่ 109 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 19 หมู่บ้าน)

· รายได้ 21,962,533.32 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน, เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

· เงินอุดหนุน           16,474,789.00 บาท

คณะผู้บริหาร

1. นายวีรชิต             วรัญชิตกูล             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

2. นางพงษ์ศักดิ์       อภิสวัสดิ์สุนทร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

3. นายเผ่าพันธุ์ธิน   ธรรมบัณฑิต         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

สัดส่วนสมาชิกสภา

ชาย                                 จำนวน                33           คน

หญิง                               จำนวน                   5          คน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ภายใต้วิสัยทัศน์ “พระตำหนักดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม แดนเก่าชาผิ่น สู่ถิ่นสมเด็จย่า” แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงเป็นท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้แผ่นดินที่ประทับของแม่ฟ้าหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ซึ่งเป็นที่เคารพยกย่องและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนตำบลแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด ด้วยมีพื้นที่ติดชายแดน ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และในอดีตประชาชนมีอาชีพปลูกผิ่นเป็นส่วนมาก อีกทั้งประชากรยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น อาข่า ลาหู่ดำ ลาหู่แดง จีนยูนาน ไทยลือ ไทยลั๊วะ ไทยใหญ่ ด้วยเหตุนี้  อบต.แม่ฟ้าหลวงจึงเป็นท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ ในด้านวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ และวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ จากความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ส่งผลให้การบริหารงานในพื้นที่ อบต.ฟ้าหลวงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้ อบต.แม่ฟ้าหลวงจำต้องมีการบริหารงานในเชิงรุก การเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบาก กอรปกับบุคลากรที่มีน้อย และมีความเข้าใจในภาษาถิ่นน้อยมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชาชนในพื้นที่ให้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดเวทีประชาคมตำบลแม่ฟ้าหลวงในเวลากลางคืน เนื่องจากในช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาว่างเว้นจากการประกอบอาชีพของประชาชน จึงทำให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมกันอย่างทั่วถึง และผลที่ได้รับนั้นก็จะมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

อบต.แม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นในแต่ละปี ที่มีความต่อเนื่องและครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เน้นให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแท้ ตามนโยบายการบริหารงาน ถูกต้อง โปร่งใส ประทับใจ ให้มีส่วนร่วม

สำหรับ โครงการหรือกิจกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้แก่

โครงการ อบต.พบประชาชน การจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา อบต.อย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ และแผนพัฒนาสามปี

อบต.แม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน การจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา อบต.อย่างมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม 2555 (รวม 9 วัน) โดยดำเนินการตามนโยบายบริหารงานของนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอน สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์

ด้วยสภาพพื้นที่ ชุมชนและหมู่บ้าน อยู่ห่างไกลจากสำนักงาน อบต. ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่ร่วมกันในการทำประชาคมในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนว่างเว้นภารกิจการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชาคมอย่างทั่วถึง โดยมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารและการปกครองและวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ และวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลงพื้นที่ทำประชาคม เพราะคนเหล่านี้จะสามารถสื่อสาร เข้าใจในวัฒนธรรม ความเชื่อ และภาษาถิ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนยอมรับและร่วมมือกับ อบต.ในการให้ข้อมูความต้องการที่แท้จริง และสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา อบต.แม่ฟ้าหลวง โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ทราบทั่วกันทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาตำบล เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านหลัก และ 5 บ้านบริวาร เมื่อเสร็จสิ้นการทำประชาคมแล้ว มีการทำรายงานผลการจัดเวทีประชาคมให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำแผนพัฒนาสามปีต่อไป หลังจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะประชุมโดยรวบรวมประเด็นข้อมูล ข้อเสนอแนะ กิจกรรมและโครงการจากการประชุมประชาคม มาพิจารณาจัดตามลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำและบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

ผลสำเร็จของโครงการนี้ คือการที่ประชาชนในตำบลแม่ฟ้าหลวงเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดแผนพัฒนาตำบลที่เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบกำกับ ดูแลการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ตลอดจจนสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตน จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ภายใต้ความสำเร็จของโครงการนี้จะถูกขับเคลื่อนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กอาข่าป่ากล้วย โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีบทบาททางสังคม โครงการส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน โครงการค่ายเยาวชน รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ การบริหาร และการตรวจสอบกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญประจำปี 2555

อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ การบริหารและการตรวจสอบกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อประชาชน ยึดหลัก ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การดำเนินงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง จะประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำและประชาชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ โดยทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการขอความร่วมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดประชุมสภาฯ รวมถึงการประกาศให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ มีการกำหนดและจัดที่นั่งสำหรับประชาชนในการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ โดยผู้แทนของแต่ละหมู่บ้านจะให้ความร่วมมือในการรับฟัง ร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการประชุม เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ในระหว่างประชุมสภาฯ ประชาชนสามารถสอบถาม เสนอแนะข้อความคิดเห็นและปัญหาความต้องการต่อผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ในการประชุมสภาฯ และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ผลสำเร็จของโครงการ คือ อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้แสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในทุกขั้นตอน รับทราบระเบียบในการประชุมสภาฯ ทำให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา อบต. โดยการให้ตัวแทนประชาชนในแต่หมู่บ้านเข้าร่วมรับฟัง และสังเกตการณ์ในการประชุมสภาฯ และประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของแผนพัฒนาตำบลที่ร่วมกันพิจารณาจากการประชาคม โดยเสนอผ่านสภา อบต. เพื่อบรรจุเป็นแผนพัฒนาตำบลของ อบต.

ภายใต้ความสำเร็จของโครงการนี้จะถูกขับเคลื่อนผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และผู้ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ

โครงการพบปะผู้นำชุมชน ร่วมพัฒนาตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนก็มีความคาดหวังในการพัฒนาหลายๆ ด้าน ที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานเสียส่วนใหญ่ ทั้งๆ ที่ปัญหาด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ยังคงมีมากขึ้น หากแนวโน้มเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจทำให้การใช้งบประมาณของ อบต. ผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ปัญหาของชุมชนจะทวีคูณขึ้นไป ดังนั้น การเสนอปัญหาผ่านตัวแทนหรือการไม่ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในการกำหนดนโยบาย จึงทำให้การกำหนดกิจกรรมโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน และทำให้ปัญหาของคนในชุมชนไม่ได้รับการตอบสนองโดยทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ อบต.แม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดให้มีโครงการพบปะผู้นำชุมชน ร่วมพัฒนาตำบลแม่ฟ้าหลวงขึ้น เพื่อรับทราบสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำในชุมชน ซึ่งจะทำให้ อบต. ได้เห็นชุมชนในมิติใหม่ในทัศนะของผู้นำในแต่ละชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเชิงปฏิสัมพันธ์กับ อบต. ได้อย่างสะดวกและมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติที่สุด

การดำเนินโครงการ

1. การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่

-  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง                                 จำนวน     5    ราย

-  ผู้ใหญ่บ้าน 19 บ้าน                                                                     จำนวน   19    ราย

-  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 19 หมู่บ้าน                                                        จำนวน    38   ราย

-  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง                                  จำนวน    38   ราย

-  ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง                จำนวน    10   ราย

รวมจำนวนทั้งสิ้น      110  ราย

2. การอภิปรายซักถามพูดคุย แสดงความคิดเห็น ระหว่าง อบต.แม่ฟ้าหลวงกับผู้นำในแต่ละหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง ให้เกิดช่องทางการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำหมู่บ้าน/ตัวแทนของชุมชนในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน

3. ทำการรวบรวมและนำข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการและแนวทางต่างๆ มาบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลสำเร็จของโครงการ เห็นได้จากประชาชนมีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน ผ่านผู้นำชุมชน เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน อบต. ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือกำหนดแนวทางการดำเนินการตอบสนองปัญหาและความต้องการ จากการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของ อบต. ผ่านผู้นำ และสมาชิก อบต. ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ รวมทั้งการก่อเกิดเครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. และสิ่งสำคัญคือประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของ อบต.ได้อย่างทั่วถึง ทุกขั้นตอน เช่น กำหนดการเริ่ม/แล้วเสร็จ ตามแผนงาน/โครงการ กำหนดการตรวจการจ้าง ในแต่ละหมู่บ้าน ผ่านผู้นำชุมชน

ภายใต้ความสำเร็จของโครงการนี้ในภาพรวมทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มาจากปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น กิจกรรมสนับสนุน ป้องกัน และแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นไฟป่า น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ดินพังทลาย และโครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ การทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ฯลฯ