องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

· สถานที่ตั้ง           ตำบลส้าน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55110

โทรศัพท์ 054-690-122 โทรสาร 054-690-141

· ประชากร 7,067 คน  (ชาย 3,540 คน  หญิง 2,527 คน)

· พื้นที่ 130 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน)

· รายได้ 12,305,709.80 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน, เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

· เงินอุดหนุน           24,230,605.00 บาท

คณะผู้บริหาร

1. -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

2. -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

3. นายชูชาติ             บัติปัน                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

สัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

ชาย                                 จำนวน               20           คน

หญิง                               จำนวน                   -           คน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน นับว่าเป็นท้องถิ่นที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก โดยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีเป็นจำนวนถึง 1,124 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประชากรส่วนมากจากประชากรทั้งหมดในตำบลส้าน ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในบริบทต่างๆ จะอาศัยผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนหลัก โดยเฉพาะในมิติทางด้านสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการสาธารณสุขและอนามัย เป็นต้น ร่วมด้วยการหนุนเสริมของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่ม      อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาในรูปแบบที่กล่าวมา ได้นำมาสู่การสร้างความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสร้างงานสร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ในด้านการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ การสอดส่งดูแลการปฎิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะโครงการต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การติดตามประเมินผล โดยผ่านเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล รวบรวมเป็นกิจกรรมแผนงาน/โครงการเป็นแผนพัฒนา 3 ปี นำไปเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตำบลส้านในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัติ โดยคำนึงถึงกิจกรรมและโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมในพื้นที่เท่านั้น

อีกทั้ง ยังปลูกผังให้ประชาชนรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น นำมาซึ่งการเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังเห็นได้จากผลการดำเนินในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ส้าน จนเป็นที่ประจักษ์แก่ท้องถิ่นและชุมชน ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามวิสัยทัศน์สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  สู่ชุมชนที่น่าอยู่

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน ได้แก่

โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข

โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข  เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน โครงการตำบลส้านน่าอยู่เป็นอีกโครงการที่ทำให้ตำบลส้านมีความน่าอยู่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาของสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดการประกวดหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง อบต.ส้านร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหมู่บ้านและคุ้ม โดยการทำประชาคมในพื้นที่ตำบลส้าน ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัดในการประกวดหมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจให้คะแนนหมู่บ้าน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้จะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในเขตตำบลส้านได้ประสานงานร่วมกับประชาชนในชุมชนเพื่อจัดเตรียมหมู่บ้านและคุ้มเพื่อเข้าร่วมประกวดฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดการให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก “หมู่บ้าน หรือ คุ้ม”  ประกอบด้วย การบริหารจัดการ (40 คะแนน) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (10 คะแนน) ด้านสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) และด้านวัฒนธรรม (20 คะแนน) ประเภทที่สอง “ครัวเรือน” ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ (35 คะแนน) ด้านสาธารณสุข (20 คะแนน) ด้านสังคม (15 คะแนน) และด้านสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)

ในการดำเนินงานคณะกรรมการจะลงพื้นที่ที่เข้าประกวด จะทำการจับฉลากโดยหัวหน้าคุ้ม และจับฉลากครัวเรือนเพื่อสุมตรวจตามเกณฑ์ตัวชี้วัด คณะกรรมการมีการสัมภาษณ์หัวหน้าคุ้ม และเจ้าของบ้านเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นจะทำการประเมินผลโดยการจัดเรียงลำดับการพัฒนาของหมู่บ้าน มีการให้รางวัลแก่หมู่บ้าน และครัวเรือนที่มีการพัฒนาใน 4 ลำดับแรก และมีการมอบเงินรางวัลให้เพื่อนำกลับไปพัฒนาหมู่บ้าน และครัวเรือนต่อไป

การแบ่งประเภทรางวัล

ระดับหมู่บ้าน

1. รางวัลชนะเลิศ                                      เป็นเงิน          15,000   บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1           เป็นเงน          13,000   บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2           เป็นเงิน          11,000   บาท

4. รางวัลรองชนะเลศ อันดับที่ 3           เป็นเงิน            9,000   บาท

ระดับคุ้ม

1. รางวัลที่ 1                                            รางวัล ๆ ละ    1,500   บาท

2. รางวัลที่ 2                                            รางวัล ๆ ละ    1,000   บาท

3. รางวัลที่ 3                                            รางวัล ๆ ละ        500   บาท

ผลสำเร็จของโครงการ “ตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข” อยู่ที่มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน จากการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาวะ และสุขอนามัย จากการมีบ้านเรื่อนที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการพักผ่อน รวมถึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของคณะทำงานที่มีความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชน ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการที่เห็นได้ชัดก็คือความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการวันผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ที่สมควรได้รับการดูแลและยกย่อง ซึ่งผู้สูงอายุหรือคนชราเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างด้านชีวภาพและกายภาพ อันเนื่องมาจากอายุและวัยที่มีมากกว่าบุคคลกลุ่มอื่นๆ แต่ทว่าผู้สูงอายุนับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และการรับรู้เรื่องราวที่สั่งสมมามากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเอง กลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากทุกคนตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานในชุมชน เป็นบุคคลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานทำให้การดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ และแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านจึงเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นปูชนียบุคคล จึงทำให้เกิดการจัดกิจกรรม “โครงการวันผู้สูงอายุ” ซึ่งโครงการวันผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เป็นการให้ความสำคัญและยกย่องผู้สูงอายุที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นที่เคารพนับถือของคนรุ่นหลัง ซึ่งก่อนการดำเนินกิจกรรมจะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้ารับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นระดับหมู่บ้านและตำบล การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุถือเป็นการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และยังเป็นการถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม เช่น กิจกรรม ดนตรีพื้นบ้าน การสู่ขวัญควาย การสู่ขวัญข้าว และการสืบชะตาหลวง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดวัฒนธรรมของคนตำบลส้าน ฯลฯ

การดำเนินงานเริ่มต้นจาก อบต. ส้าน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และผู้สูงอายุตำบล       ส้านร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยการเชิญชวนผู้สูงอายุในทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรม ใช้การหมุนเวียนสถานที่ในการจัดกิจกรรมไปตามหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและรับรู้กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว จะนำเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน โดยการนำผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของวัฒนธรรม https://www.viagrasansordonnancefr.com ประเพณีท้องถิ่น มาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ ให้คงอยู่ต่อไปในสังคม

ความสำเร็จของโครงการ “วันผู้สูงอายุ” จึงอยู่ที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนให้ดำรงอยู่ โดยถูกถ่ายทอดจากผู้สูงอายุไปสู่ลูกหลาน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้ง การมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหรือคนชราเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างด้านชีวภาพและกายภาพ อันเนื่องมาจากอายุและวัยที่มีมากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น ๆ แต่ผู้สูงอายุนับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และรับรู้เรื่องราวที่สั่งสมมามากกว่า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุจะเป็นแนวทางให้บุคคลทั่วไปมองเห็นและเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของร่างกาย เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้เข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในช่วงบั้นปลายของชีวิตอย่างมีความสุข แม้ว่าผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดภาระหน้าที่ของสังคมในการที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพ แต่ผู้สูงอายุก็มีคุณค่าและความสำคัญต่อสังคมมิใช่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจของบุตรหลาน และเป็นที่เคารพนับถือของบุคคล ในวงศาคณาญาติแล้ว ผู้สูงอายุยังจะได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความคิดอ่านสุขุมรอบคอบ และเคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาแล้วเมื่อตอนที่อยู่ในวัยทำงาน

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายใจที่ดีเมื่อผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายรับการกระตุ้นทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อมีสุขภาพร่างกายที่ดีก็จะมีสุขภาพใจที่ดีด้วยจะเห็นได้จากบุคลิกท่าทาง  พฤติกรรมของผู้สูงอายุ  โดยปกติผู้สูงอายุบางคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำจะมีอาการซึมเศร้า ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพบางคนไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้และกลายเป็นภาระของสังคมในที่สุด แต่ผู้สูงอายุที่ได้ออกกำลังกายได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วจะมีกำลังเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมหรือดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และสามารถประกอบอาชีพได้เท่าเทียมกับคนในวัยทำงาน

ดังนั้น อบต.ส้านจึงเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้ริเริ่ม “โครงการกีฬาผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเอง กลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากทุกคนตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ เริ่มต้นจากการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบต.ส้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุตำบลส้าน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ครั้ง มีการเชิญชวนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10) เข้าร่วมโครงการ ในการแข่งกีฬาผู้สูงอายุแต่ละครั้งจะมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพไปตามหมู่บ้านจนครบ ประเภทกีฬาผู้สูงอายุประกอบด้วย การรำไม้พอง การยิงหนังสะติ๊ก สะบ้า และเปตอง ทั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ มีการกำหนดกฎ กติการ่วมกัน มีกองเชียร์มาให้กำลังใจตลอดการแข่งขัน และมีการมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ กลุ่ม อสม. ยังได้จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุในวันกีฬาผู้สูงอายุด้วย คือ การวัดความดัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้บริการเครื่องดื่มสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานด้วย

ความสำเร็จของโครงการ “กีฬาผู้สูงอายุ” เห็นได้จากการที่ผู้สูงอายุในตำบลส้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตเบิกบ้านพร้อมกับใช้ชีวิตที่เป็นปกติในสังคม มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้น และอีกประการของความสำเร็จ คือการที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น อบต.ส้าน ผู้สูงอายุ อสม.ตำบลส้าน และประชาชนในตำบลส้านเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการกีฬาผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลส้านจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นท้องถิ่นที่เน้นกระบวนการทำงานโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลส้าน  จนส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้านมีความเข้มแข็ง และความสามัคคีจากพลังของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ