ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2553 2591
32 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2553 7965
33 เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2553 2272
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับใบประกาศเกีรยติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ 1379
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2480
36 เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2337
37 เทศบาลตำบลหนองป่าครั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3276
38 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2186
39 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2813
40 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 3083