ภาคเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำนาจแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 2212
42 เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 2123
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 2017
44 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 3393
45 องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2127
46 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2026
47 เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4489
48 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1671
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1600
50 เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2549 1540