รางวัลพระปกเกล้าปี 2553

ผลการตัดสิน ประจำปี 2553

รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2553

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 12 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่5. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี6. เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


7. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


8. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


9. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


10. เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ11. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย12. องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 4 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล


2. เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


3. เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


4. เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 8 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร2. เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


3. เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


4. เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง5. เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช6. เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2553

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 14 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
2. เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4. เทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


5. เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
6. เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
7. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
8. เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
9. เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
10. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 1 แห่ง

1. เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 9 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
4. เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


5. เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล


6. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา


7. องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
Послушай-ка, Балоун,-вдруг вспомнил "Стратегічне і тактичне планування методів нарахування амортизації основних фондів"Швейк,-господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку "Стоимостное измерение и текущий бухгалтерский учет"и печеночный паштет в станиоле, "Стратегічний управлінський облік"который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта в самом низу.

Обнаружил "Страхование"миногу, уколол ее и отправил в пасть.

Смутный интерес, "Страхование автогражданской ответственности"который я чувствовал к Авроре, сразу угас.

Хотя "Строение бухгалтерского баланса"акуле и приходилось преодолевать наибольшее расстояние, "Страхование ответственности аудиторов"однако для нее это было своего рода спортивное состязание, для "Страхование организаций"ее же партнеров тяжкий труд, сопряженный к тому же с "Структура генерального бюджета организации, порядок и особенности его разработки"опасностью утонуть.

Но не это меня "Структура аналитического учета некоммерческих организаций"беспокоило, я прислушивался к звукам у бассейна.

Никогда больше эти остекленевшие глаза не улыбнутся мне.

Моя собака "прога для изменения формата видео скачать"Зигмунд сегодня я дала ей "скачать песню инфинити слёзы вода"выходной она улыбнулась может вести меня "игорь слуцкий скачать песни"куда угодно.

Кстати, здесь вы ничего "песни ники скачать"не найдете.

ДиНОО сам будет в "скачать голубой вагон (минус)"опасности, не только "игры винкс энчантикс флора"ОЛ.

Тот, уничтожить которого тебе будет "скачать евдокимова фантазёр"труднее всего, и есть Принц-Который-был-Тысячей.

Я "бесплатные коды для игр алавар"могу перемещать небольшие предметы из "скачать песни лаурита"одной точки пространства в другую.

Желваки "Скачать ускоритель компьютера"на его скулах ходили ходуном.